ข้าวแต๋นทวีพรรณ

                                                     Award & Certificate


The reward that Thaweephan products got:
-The best quality of place for manufacturing award by the food and drug administration cooperation.
-The best of food packaging community competition award by community development department.
-The best prize of food product competition OTOP.(one Tumbom one Product) by OTOP committee cooperation. OTOP  5 STAR  since 2002 to 2012 continuously.
-The best prize of local conservative business manufacturing of Lampang province.
-Good quality production process by G.M.P. and  HACCP.

ข้าวแต๋นรางวัลบรรจุภัณฑ์ รางวัลจังหวัด รางวัลหอการค้า ข้าวแต๋นรางวัล อย. ข้าวแต๋นรางวัล

1.ชนะเลิศภาคเหนือ
จากกรมพัฒนาชุมชน

2.ผู้ผลิตดีเด่นจ.ลำปาง

3.รางวัลอนุรักษ์
หอการค้าลำปาง

4.ผู้ผลิตดีเด่น
สาธารณสุขภาคเหนือ

5.ชนะเลิศ
รายการ ช่อง7

ข้าวแต๋น5ดาว53 รางวัล1 2548 2549 2552
6.โอท้อป 5ดาว
ปี 2554

7.โอท้อป 5 ดาว
ปี 2546

8.โอท้อป 5 ดาว
ปี 2547

9.โอท้อป 5 ดาว
ปี 2549
10.โอท้อป 5 ดาว
ปี 2552
รางวัลข้าวแต๋น ข้าวแต๋นรางวัลชาวเหนือ gmp haccp อินทรีย์
11.รางวัลชมเชย 12.รองชนะเลิศ 13.มาตรฐาน GMP 14.มาตรฐาน HACCP 15.เกษตรอินทรีย์
เกษตร in dr good brain
16.มาตรฐาน ม.เกษตร 17.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 18.ใบอนุญาติผลิตอาหาร 19.มาตฐาน มผช. 20.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลที่ได้รับ

รูปที่1  รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ประเภทอาหาร และ สมุนไพร             งานมหกรรม สินค้าชุมชน “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 17 จังหวัดภาคเหนือ 
           
โดย กรมพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2544 จังหวัดพิษณุโลก

รูปที่2  รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น จังหวัดลำปาง ปี 2545 โดย
             คณะกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำปาง
             และ ธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด(มหาชน) วันที่ 15 กรกฏาคม 2545

รูปที่3  รางวัลผู้ประกอบธุรกิจพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพื้นเมือง ของ
            
จังหวัดลำปาง โดยหอการค้าจังหวัดลำปาง วันที่ 30 ตุลาคม 2540

รูปที่4  รางวัลผู้ผลิตดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ สำนักงาน             สาธรณสุข 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2549

รูปที่5  รางวัลชนะเลิศ ในรายการ ฮ้าไฮ่ไทยแลนด์ ช่อง 7 สี ในฐานะสุดยอดฝีมืออาชีพ 
            “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์”

รูปที่6 รูปที่7 รูปที่8 รูปที่9 รูปที่10 รางวัลโอท้อป 5 ดาว 6 ปี ติดต่อกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง 2555

รูปที่11  รางวัลชมเชย ประเภท มูลค่าเพิ่ม(ประเภทอาหาร)  จากการประกวด ผลิตภัณฑ์
              
ในงานมหกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ณ.อิมแพค เมืองทองธานี                
               
วันที่ 25 พฤษภาคม 2545

รูปที่12  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารสำเร็จรูป               “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภาคเหนือตอนบน” โดยสมาคมชาวเหนือ 
               ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 9 กันยายน 2544 จังหวัดเชียงใหม่

รูปที่13  มาตรฐาน GMP CODEX จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่ง               ประเทศไทย(TISTR)เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นข้าวแต๋นเจ้าแรกของประเทศ
              ไทย ที่ได้รับมาตรฐานนี้

รูปที่14  มาตรฐาน HACCP จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย               (TISTR)เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554ซึ่งเป็นข้าวแต๋นเจ้าแรกของประเทศไทย
              ที่ได้รับมาตรฐานนี้

รูปที่15  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสมาคมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)ปี 2555

รูปที่16  ประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548 งานวันเกษตรแห่งชาติ

รูปที่17  ใบอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในบรรจุภัณฑ์

รูปที่18  ใบอนุญาติผลิตอาหาร และอนุญาติให้ตั้งโรงงานผลิตอาหาร เพื่อจำหน่าย
              จากสาธารณสุข ลำปาง

รูปที่19  ใบอนุญาติให้ใช้ เครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
              
จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

รูปที่20  หนังสือรับรอง การแจ้งข้อมูล "ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย"ประเภท องค์ความรู้
              ของ กลุ่มบุคคลท้องถิ่น


ขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชม และถ่ายทำการผลิตข้าวแต๋น
 
ข้าวแต๋นหนังสือพิมพ์ ข้าวแต๋นออกทีวี

กลับสู่ด้านบน

Home   :   Products   :   About   :   Award & Certificate   :   Contact

หสม.ข้าวแต๋นทวีพรรณ  เลขที่ 81  หมู่ทึ่ 2 บ้านสองแควใต้   ต.นาแก้ว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  52130

Thaweephan Group 81 GP.2  T.Nakaeo  A.Kokha  Lampang 52130 Thailand

Tel 054 362273 , 081 4692229 083 2028892 กรุงเทพ Bkk 081 8367463 Fax 054 362266

E mail : thaweephan@yahoo.com , khaotan_thaweephan@hotmail.com